19.06.2024
Kanjiža

Кањижа – Одлука Службе за ванредне ситуације општине Кањижа

Одлуком Службе за ванредне ситуације општине Кањижа о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID -19 на територији општине Кањижа поново се отварају пијаце и мења радно време малопродајних објеката. Уводи се дозвола кретања лицима старијим од 65 година уторком, петком и недељом од 18,00 до 01,00 часова наредног дана у трајању од пола сата. Од петка 24. априла од 17,00 часова до понедељка 27. априла до 05,00 часова забранјено је кретање.  Све мере остају на снази, осим ако одлуке и препоруке Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних се уреде на други начин примењиваће се акти поменутих органа.

ДКП

                                                            О Д Л У К А

о спровођењу мера на заштити становништва од ширења епидемије COVID -19 на територији општине Кањижа

I

Лицима која нису навршила 65 година, за време ванредног стања, забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) ‒ од 18 до 05 часова радним данима, као и од петка од 17 часова до понедељка до 05 часова.

Лицима са навршених 70 година (у насељеним местима до 5000 становника) и лицима са навршених 65 година (у насељеним местима преко 5000 становника) забрањује се кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница) изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600м удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

II

Дозвољен је рад послодавцима из области пружања услуга, и то: аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара, кројача, хемијских чишћења, школа за обуку возача, као и послодавцима из области трговине на мало – књижарама, трговцима моторним возилима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом.

Запослени у објектима из претходног става ове тачке морају да носе рукавице и заштитне маске, а на улазу да обезбеде дезинфекцију обуће тј. делатност се може одвијати искључиво уз поштовање свих мера заштите и коришћење средстава за дезинфекцију и заштитних средстава.

Послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Организовање рада сагласно овом закључку послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији Републике Србије.

Препоручује се да улазак у објекат  буде ограничен у складу са површином истог тако да се омогући одржавање одстојања од најмање 2 метра између купаца.

III

Радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања је према следећем:

– понедељак – петак од 07.00 до 17.00 часова

– петком од 04.00 до 07.00 часова, ради куповине намирница за старије од 65 година 

– рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.

IV

Зелене пијаце (на отвореном и затвореном простору) на територији општине Кањижа раде за време ванредног стања, од 06.00 до 13.00 часова, и то: 

– у насељеном месту Мале Пијаце – уторком

– у насељеном месту Ором – средом

– у насељеном месту Кањижа – уторком и четвртком

– у насељеним местима Хоргош, Трешњевац и Мартонош – петак

Обавезна је примена свих мера заштите (заштитне маске и рукавице), с тим што се врши дезинфекција пијачног простора пре и после истека радног времена пијаце, односно врши надзор над спровођењем мера Владе РС које се односе на отворен простор и одржавање одстојања од најмање 2 метра између купаца.

Сви продавци и купци морају имати код себе личну карту која се проверава у току вршења надзора пијачног простора.

Све мере спроводе и координирају ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, односно месне заједнице.

V

Наређује се Одељењу за грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа да врши инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и да о томе обавештава команданта Штаба за ванредне ситуације општине Кањижа.

VI

У случају да се одлукама и препорукама Владе Републике Србије, Министарства здравља и других надлежних министарстава питања из ове одлуке уреде на други начин, примењиваће се акти поменутих органа као акти више правне снаге.

VII

Све предложене мере суспендују делове аката донетих од стране надлежних органа општине који нису у сагласности са овом одлуком до дана укидања ванредног стања у Републици Србији.

VIII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“, на интернет страници општине Кањижа и у локалним медијима и важи до доношења одлуке о престанку ванредног стања у Републици Србији.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације

Председник општине Кањижа

Роберт Фејстамер